Ubezpieczenia dla firm i instytucji

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy (OC firmy)

Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

Ubezpieczenie OC firmy możliwe klauzule dodatkowe:

w rzeczach ruchomych wykorzystywanych przez Ubezpieczonego zgodnie z umową najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu
za szkody w nieruchomościach (OC najemcy)
wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
w przedmiotach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu i pozostałych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego
straty poniesione przez producenta produktu ostatecznego z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego
wyrządzone przez podwykonawcę Ubezpieczonego (OC podwykonawcy)
będące następstwem zdarzeń powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wynikające w związku prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub pozostałych maszyn i urządzeń o zbliżonym działaniu
wyrządzone w podziemnych urządzeniach i instalacjach
spowodowane w związku z przeprowadzeniem imprezy
w przedmiotach wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej
spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.


Ubezpieczenie majątku firmy

Budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenie, jak również środki obrotowe firmy, mienie osobiste pracowników oraz klientów, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i niskocenne składniki majątku.

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – które chroni między innymi przed skutkami pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zalegania niegu i lodu, silnego wiatru (huraganu, trąby powietrznej), zapadania i osunięcia się ziemi oraz wielu innych. Ich zakres różni się u poszczególnych ubezpieczycieli, może być także rozszerzany o ryzyka dodatkowe ważne w niektórych wyspecjalizowanych branżach np. ryzyko rozmrożenia, pękania mrozowego. Istnieje również możliwość ubezpieczenia majątku firmy w zakresie All Risk (wszystkie ryzyka poza wyłączeniami).
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w wartościach pieniężnych powstałe wskutek: kradzieży z włamaniem z lokalu, rabunku w lokalu i w czasie transportu.
  • wandalizmu – zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony ryzyko graffiti.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

  • Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową, w zakresie zdarzeń polegających na ich stłuczeniu lub pęknięciu powstałych w trakcie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i lokali, szklane lub kamienne elementy stanowiące cześć składową mebli, gablot, kontuarów, zamontowane na stałe lustra i witraże niezabytkowe, szklane lub kamienne budowle, oszklenie reklamowe, szyldy, gabloty, tablice świetlne, rurki neonowe, lady chłodnicze, lodówki, kolektory słoneczne

Ubezpieczenie floty samochodowej

  • Przygotujemy kompleksową ofertę ubezpieczenia samochodów firmowych. Może to być indywidualna oferta dla każdego samochodu, lub obejmująca wszystkie samochody na tych samych z góry określonych warunkach. Warunki w trakcie całego roku nie ulegają zmianom, więc wszystkie samochody ubezpieczane są zgodnie z wcześniej ustaloną stawką.

Pomożemy wybrać najlepszą ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb. Jeśli brak czasu uniemożliwia wizytę w naszym biurze, wszystko ustalimy przez telefon / mail a polisę dostarczymy Państwu w dogodnym terminie.

 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w naszej ofercie

loga