Ubezpieczenia rolne

OC Rolnika

OC Rolnika daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związanie z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez Ubezpieczonego.
Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?

Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne, to masz obowiązek ubezpieczyć Twoją odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego gospodarstwa.

Kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna Rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, która wyrządziła szkodę związaną z posiadanym przez Rolnika gospodarstwem rolnym.

Kiedy przysługuje odszkodowanie?

 Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem:

 • śmierci
 • uszkodzenia ciała
 • rozstroju zdrowia bądź utraty
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia

Odszkodowanie przysługuje także w przypadku, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna z ubezpieczenia OC rolników określona jest w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód:

 • na osobie wynosi 5 000 000 euro
 • w mieniu wynosi 1 000 000 euro

Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania, za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.
Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?

Jeżeli jesteś Rolnikiem, to masz obowiązek ubezpieczyć budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Jaki jest zakres ochrony?

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rolniczych wskutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia
 • huraganu
 • powodzi
 • podtopienia
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • opadów śniegu
 • uderzenia pioruna
 • eksplozji
 • obsunięcia się ziemi
 • tąpnięcia
 • lawiny
 • upadku statku powietrznego

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest każdy budynek o powierzchni powyżej 20 m2 (określony w Prawie Budowlanym), będący własnością Ubezpieczonego i wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.
Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte:

 • budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia
 • budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
 • namioty i tunele foliowe

Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia odrębnie dla poszczególnych budynków rolniczych ustala Ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń.
Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać:

 • wartości nowej dla budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekroczył 10%
 • wartości rzeczywistej tego budynku, co oznacza wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego

 Dobrowolne ubezpieczenie dla rolników

Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz zabezpieczyć swoje mienie, możesz dokupić ubezpieczenie dobrowolne. Pakiet ubezpieczeń dobrowolnych posiada strukturę modułową, która umożliwi Ci dopasowanie konkretnych ubezpieczeń do Twoich potrzeb, także jako rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeń obowiązkowych.

Możesz poprzestać na ubezpieczeniu budynków rolniczych w zakresie jaki gwarantuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych lub też rozszerzyć zakres ochrony o zdarzenia chronione tylko w ubezpieczeniu dobrowolnym w szczególności o:

 • deszcz (bez limitu)
 • huragan o prędkości 16 m/s;
 • napór śniegu (bez limitu)
 • przepięcia i dewastacje
 • zalania
 • upadek drzew lub masztów
 • dym i sadza
 • huk ponaddźwiękowy
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pojazdu

oraz możesz ubezpieczyć w wartości odtworzeniowej:

 • budynek mieszkalny (nie starszy niż 40 lat) o ile jego suma ubezpieczenia została ustalona w oparciu o zasady obowiązujące w Gothaer i jest on ubezpieczony od zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym;
 • ruchomości domowe;

Co zyskujesz?

 • ochronę budynków rolniczych
 • możliwość elastycznego doboru zakresu ochrony oraz przedmiotu ubezpieczenia w zależności od Twoich potrzeb;
 • ubezpieczenie stałych elementów w zakresie zdarzeń losowych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych (14 zdarzeń losowych) z możliwością rozszerzenia o zdarzenia losowe dobrowolne (łącznie 22 zdarzenia losowe);
 • ubezpieczenie całego majątku w ramach jednej polisy;
 • szeroki zakres ochrony w tym szkody wodociągowe, upadek drzew i masztów – bez konieczności zapłaty dodatkowej składki;
 • możliwość ubezpieczenia mienia od przepięć (szkód elektrycznych) oraz dewastacji;
 • możliwość ubezpieczenia szyb od stłuczenia;
 • możliwość ubezpieczenia kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • zwrot kosztów związanych z poszukiwaniem przyczyny szkody;
 • objęcie ochroną obiektów małej architektury, takich jak: ogrodzenia, chodniki, lampy ogrodowe czy huśtawki;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem agroturystyki w ramach posiadanego gospodarstwa rolnego.

Zawarcie jednego z poniższych ubezpieczeń:

 • Dobytek rolniczy do wyboru:
 • ruchomości domowe
 • narzędzia i urządzenia
 • ziemiopłody
 • materiały i zapasy
 • inwentarz żywy
 • zwierzęta domowe
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • Maszyny i sprzęt rolniczy Agrocasco

umożliwia ubezpieczenie:

 • Budynku od zdarzeń, których nie chroni ubezpieczenie obowiązkowe (zakres rozszerzony)
 • Stałych elementów
 • Budowli
 • Małych budynków (do 20m2)
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • OC działalności agroturystycznej rolnika

 

Jeżeli zdecydujesz się na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniach dobrowolnych, otrzymasz dodatkową zniżkę.


Zadzwoń lub przyjdź do Centrum Ubezpieczeń

Potrzebujesz obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego? Skontaktuj się z doradcą i dowiedz się szczegółów. Porównamy dla Ciebie oferty 30 Towarzystw oraz pomożemy w wyborze najkorzystniejszej polisy.
Chętnie dojedziemy na miejsce, by poznać Państwa potrzeby i oczekiwania w celu dopasowania najlepszej oferty.

Podzielimy Ci polisę nawet na 11 rat!

Płatność za każdą polisę można rozłożyć na 1, 2, 4 raty.
Centrum  Ubezpieczeń umożliwia swoim klientom podział składki ubezpieczeniowej aż na 11 rat! Dzięki temu można wykupić szerszy zakres ubezpieczenia, a koszty rozłożyć na przystępne płatności.
Na raty możemy podzielić wszystkie ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz rolne.

Jak podzielić ubezpieczenie na raty? Wystarczy, że wykupisz polisę za minimum 300 zł, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero po 3 tygodniach! Możesz więc zdecydować się na lepszą ofertę i skorzystać z wygodnego systemu ratalnego, nie obciążając domowego budżetu. Program dostępny jest dla każdego, niezależnie od rodzaju polisy, a system ratalny obejmuje ofertę wszystkich Towarzystw.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w naszej ofercie

loga